اطلاعات مالی

اطلاعات مالی

صورت های مالی سال 1399
گزارش تفسیری سال 1399
گزارش فعالیت دارویی برکت- سال مالی منتهی به 30 اسفند 1399
گزارش کنترل داخلی 30 اسفند 1399
گزارش فعالیت سال 1400
گزارش تفسیری سال1400
صورتهای مالی سال 1400
گزارش کنترل داخلی 30 اسفند 1400
گزارش فعالیت سال 1401
گزارش تفسیری سال1401
صورتهای مالی سال 1401
گزارش کنترل داخلی 30 اسفند 1401
اطلاعیه پرداخت سود سهام عملکرد سال مالی منتهی به 1401.12.29
زمانبندی پرداخت سود سهام عملکرد (اصلاحی) سال مالی منتهی به 1401.12.29

خوش آمدید!

به حساب خود در زیر وارد شوید

رمز عبور خود را بازیابی کنید

لطفا نام کاربری یا آدرس ایمیل خود را برای بازنشانی رمز عبور خود وارد کنید.

افزودن لیست پخش جدید