شرکت گروه دارویی سبحان

نام شرکت(انگلیسی): SOBHAN PHARMA GROUP

نام مدیر عامل: سید مهدی ناصری

نام شرکت(فارسی): گروه دارویی سبحان

زمینه فعالیت: بازرگانی

شرکت گروه دارویی سبحان در تاریخ 21 تیر ماه 1355تحت نام سویران کمپانی سهامی خاص و شماره 25673 در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسید، به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 30 خرداد 1363 نام آن ازسویران کمپانی به داروسازی سبحان سهامی خاص و متعاقبا به استناد مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 2 آذر ماه 1381 نوع آن از سهامی خاص به سهامی عام تغییر یافت. به استناد مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 27 دی ماه 1383 ،مجددا نام آن از شرکت دارو سازی سبحان سهامی عام  به شرکت گروه داروئی سبحانسهامی عام تغییر یافت، این شرکت از تاریخ 6 بهمن ماه 1381 در فهرست شرکتهای پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار قرار گرفته است. سرمایه گذاری در سهام، سهم الشرکه، واحدهای سرمایه گذاری صندوق  ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رأی با هدف کسب انتفاع به طوری که به تنهائی یا به همراه اشخاص تحت کنترل یا اشخاص تحت کنترل واحد، کنترل شرکت، موسسه یا صندوق سرمایه پذیر را در اختیار گرفته یا در آن نفوذ قابل مالحظه یابد و شرکت، موسسه یا صندوق سرمایه پذیر اعم از ایرانی یا خارجی  در زمینه فرآورده های داروئی اعم از مواد اولیه یا محصول نهائی فعالیت کند.
  تلفن : 88480133-021
  فکس : 88480133-021
  وب سایت : www.sobhanpharma.com
  کد پستی :
  نشانی (دفتر مرکزی) : تهران، خیابان احمد قصیر بخارست ، کوچه پنجم، پلاک11 ،طبقه
2

شرکتهای تابعه دارویی برکت

منو