شرکت شهرک صنعتی دارویی برکت

نام شرکت(انگلیسی): BARKAT PHARMACEUTICAL INDUSTRIAL TOWN

نام مدیر عامل: نصراله فتحیان

نام شرکت(فارسی): شهرک صنعتی دارویی برکت

زمینه فعالیت: شهرک دارویی

شهرک صنعتی دارویی برکت به عنوان اولین شهرک تخصصی دارویی کشور با هدف ایجاد بستری مناسب برای توسعه صنعت دارویی جمهوری اسلامی ایران بنا گذاشته شده است.
گسترش و متمرکزسازی مراکز تحقیق و توسعه از یک سو و کارخانه های دارویی پیشرفته از سویی دیگر از مهمترین اهداف این شهرک است.
تآمین نیازهای دارویی کشور، جذب دانش، سرمایه و مشارکت بین المللی و توسعه صادرات دارویی از دیگر اهداف این شهرک بهشمارمی رود.
شهرک صنعتی دارویی برکت با مساحتی بالغ بر ۲۰۰ هکتار و اختصاص۱۰۰ هکتار به قطعات صنعتی با ۲۰۱ پلاک، توانسته است طرح یک شهرک صنعتی دارویی را به بهترین نحو پیاده سازی نماید.
  تلفن : 88711369-021
  فکس : 88714794-021
  وب سایت : www.bpic.ir
  کد پستی : 1511788816
  نشانی (دفتر مرکزی) : تهران، میدان آرژانتین، خیابان خالد اسالمبولی وزرا، کوچه دهم، پلاک 7 ،واحد 5

شرکتهای تابعه دارویی برکت

منو